Trægruppen

Trægruppen sætter fokus på træer i Haderslev Kommune, så de kan bevares og være til glæde for nuværende og kommende generationer.

Vedtægter
for
Trægruppen i Haderslev Kommune

 

§ 1

Navn og hjemsted

Trægruppen i Haderslev Kommune er en forening der ud over stor interesse for træer, føler ansvar og forpligtigelse over for træer og trægrupper med æstetisk, kulturel og historisk betydning i hele Kulturarvs kommunen Haderslev. Det være sig solitære træer i de centrale byrum i Gram, Vojens og Haderslev såvel som i det åbne landskabs hjørner og hegn, alleer i by og land. Særlig bevågenhed har Kulturarvskommunens gamle træer.

Foreningen samler enkeltpersoner, firmaer og organisationer.

Foreningens hjemsted er Haderslev

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at sætte fokus på ovennævnte træer, så de kan bevares og derved være til glæde for nuværende og kommende generationer.

Dette skal ske gennem:

 

 • Registrering af træer i Haderslev Kommune, i en Træregistrant.
 • Foredrag og arrangementer, der giver faglige informationer (vækstbehov og pleje )
 • Foredrag og arrangementer, der øger interessen for træerne, der omgiver os.
 • Pressedækning af foreningens tiltag.
 • Skiltning ved specielt udvalgte enestående træer.
 • Samarbejde med Haderslev Kommune

§ 3

Samarbejdspartnere

Foreningens samarbejdspartnere er Haderslev Kommune, Danmarks Naturfrednings-forening, By og Land, Haderslev Landdistrikter samt entreprenører og andre interesserede i Haderslev Kommune.

§ 4

Medlemmer og kontingent

Enhver der støtter foreningens formål kan optages som medlem.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves helårligt. Det forfalder til betaling en måned efter generalforsamlingen, dog første år ved indmeldelse.

§ 5

Bestyrelse og ansvar

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Efter tur afgår på lige årstal to bestyrelses-medlemmer og på ulige år tre bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
Haderslev Kommune kan vælge en observatør til bestyrelsen.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover kontingentforpligtelsen, ligesom de ikke har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over alle bestyrelsens møder og alle vedtagelser.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.

§ 7

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse i dagspressen og/ eller pr. mail til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab, der revideres af den valgte revisor i god tid inden den ordinære generalforsamling, når revisoren måtte ønske det.

§ 8

Dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
 4. Fremlæggelse af årsplan og fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af to suppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Afstemninger foregår skriftligt, såfremt et medlem kræver det.

§9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil, eller hvis mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt har tilkendegivet ønske herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen hurtigst muligt  og senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære general-forsamling skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 10

Vedtægtsændring

Ændring af foreningens vedtægter kan foretages af generalforsamlingen, såfremt for-slaget er optaget på dagsordenen og såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 11

Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af de deltagende medlemmer stemmer herfor på  to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst tre ugers mellemrum.

§ 12

Aktivers anvendelse

I tilfælde af foreningens opløsning skal der plantes solitærtræer på udvalgte steder i kommunen for foreningens tiloversblevne aktiver – efter aftale herom med Haderslev Kommune og pågældende lodsejere.

§ 13

Ikrafttrædelse

Vedtægterne trådte i kraft efter vedtagelse på den stiftende generalforsamling 21.april 2009

paragraf 1 og 2 ændret 29. maj 2013.

Paragraf 3 og 5 ændret 19, maj 2015.

 

Hent vedtægterne som pdf her.